.

:

  • 1080 mm ( ) 1700 mm ( ), 190 mm

  • 1000, 1500, 2000 3000 mm

  • 6 mm, 1200 mm 1600 mm

  • AISI304

PORTELLO 900 mm (1200 mm ) . , .

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg