- PIR

PIR :

 • Fresnel

 • 12 m

 • 1,5 3,1 m

 • 30 cm/s 3 m/s

(PIR)

PIR :

 • 11

 • 3 , ,

 • 60 m 20 m

 • 2

 

(PIR+MW)

MW PIR :

 • 9 12 m

 • 78

 • -1,8-3 m 

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg