TIZIANO

1

60 kg

   10 m2

24 V DC

-

 

 

6,6 m/min

-15C + 60 C

VENERE M B GDA -
BOTTICELLI

  1
 
  24 V DC
  +
 
 
 
 
  -15C + 60 C
  VENERE /  VENERE D -
PHEBE N

  1
 
  24 V DC
 
 
 
 
  -
  -15C + 60 C
  HYDRA N QSG2 -
BERMA

  1
 
  320 Nm
  230 V AC
 
 
 
  -15C + 60 C
  RIGEL 5 -
zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg