. N

1711

 • Fail Safe ( )
 • 300 kgf
 • R 3 mm
 • 12 V DC
 • 280 mA
 • - 672921 mm

1718

 • Fail Secure ( )
 • 300 kgf
 • R 3 mm
 • 12 V DC
 • 280 mA
 •   - 672921 mm

1710

 • Fail Secure ( )
 • 300 kgf
 • R 3 mm
 • 24 V DC
 • 140 mA
 •   - 672921 mm

1728

 • Fail Secure ( )
 • 300 kgf
 • R 3 mm
 • 12 V DC
 • 280 mA
 •   - 672921 mm

1420RF

:

 • Fail Secure ( )
 • 300 kgf
 • 3 mm
 • 12 V DC
 • ()
 •   - 67 29 17 mm

1010

:

 • Fail Secure ( )
 • 300 kgf
 • 12 V DC
 • 280 mA
 •   - 105 28 20 mm

1020

:

 • Fail Secure ( )
 • 300 kgf
 • 12 V DC
 • 280 mA
 •   - 105 28 20 mm
 • ()

900X

900X:

 • 2
 • 110 25 x 3 mm

901X

901X:

 • 2
 • 159 25 x 3 mm

902X

902X:

 • 2
 • 2
 • 2- 36 mm
 • 250 x 25 x 3 mm

904X

904X:

 • 4
 • 2
 • 2- 11,5 mm
 • 250 x 25 x 3 mm

905G

915G

905G:

 • ,
 • ( ) 905G
 • ( ) 915G
 • 2
 • 2- 11,5 mm
 • 250,5 24,5-31,5 x 3 mm

910X

910X:

 • 2
 • 2
 • 2- 11,5 mm
 • 250 x 22 x 3 mm

911X

911X:

 • 2
 • 2
 • 2- 30 mm
 • 280 x 24 x 3 mm
 

915G

915G:

 • ,
 • ( )
 • 2
 • 2- 11,5 mm
 • 250,5 24,5-31,5 x 3 mm

-

1500

 • Fail Secure ( )
 • 1000 kgf
 • /
 • 24 V DC
 • 500 mA
 •   - 85x30x22 mm
 - !

H-S125SLD

 • Fail Secure/Fail Secure -
 • 900 kgf
 • /
 • 12 V DC
 • 500 mA
 •   - 864225 mm
 - !

 

:

H-S125SLD

 • Fail Secure/Fail Secure -
 • 900 kgf
 • /
 • 12 V DC
 • 500 mA
 •   - 864225 mm

4710

 • 17 mm ANSI

 - !

H-S125

 • Fail Secure
 • 900 kgf
 • 12 V DC
 • 500 mA
zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg