MEPS 50 Compact 4  • M

  • 1

  • Energizer

  • /

  • - 4,6 J

  • - 7000 V

  • 500 Omh - 5200 V

  • 180 mA @ 12 V DC

  • - 500 x 260 x 140 mm

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg